تسمه شیاری

تسمه شیاری

تسمه شیاری از انواع تسمه های انتقال نیرو است وساختار آن تشابه زیادی با تسمه های تایمینگ دارد با این تفاوت که آجهای داخل تسمه به شکل

شیارهایی در طول تسمه طراحی شده اند و وظیفه اصلی آن انتقال قدرت ونیروی چرخشی از موتور به قسمتهای دیگر دستگاه بوده واین توسط فولی های

شیاردار صورت میگیرد.اندازه گیری  درتسمه شیاری برحسب میلیمتر ویا اینچ میباشد.در این تسمه ها نوع وتعداد شیار داخل تسمه در مشخص کردن

محل کاربرد ونوع کار برد تسمه  تعریف شده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  PJ

L

J

تسمه های وی شکل شیاری

تسمه های چندشیاریvشکل با مارک CONTI برای سیستم محرکه استاندارد( که ۲ تا ۳ محرکه با یک پولی ثابت وجود دارد) و مارپیچی (که قطعات دریک صفحه قرار داشته و توسط یک تسمه به حرکت درمی آیند) درخودروهای شخصی و وسائط نقلیه تجاری، فوق العاده ایمن قابل اعتماد و موثر می باشد.در صورت نصب درمحرکه های مارپیچی با کشش اتوماتیک این تسمه نیازی به سفت کردن مجدد یا رگلاژ ندارد.

مثال :علامت مشخصه اندازه

تعداد دندانه ها=۶

Pk = علامت مقطع /فاصله دندانه ها ۵۶/۳ میلیمتر

 طول موثر(میلیمتر)=۱۹۸۰