سایز تسمه کولریبرفاب


سوپرالکتریک


سنگرکار

جبال


جهان کار


جنرال


الکترو لوکس


اونیور


ارج


آزمایش


ابسال
نام کولر
مدل
A-43A-45A-42A-42A-44A46-47A-43A-443000
A-45A-44A-43A-45A-43A-44-45A-45A-49A-44A-453500
A-57A-51A-51A-58A59-60A55-56A-57-584000
A-59A-58A-58A-53A-58A-53A-58-59A-58A-61-62A-56A-584500
A-605000
A-64A-63A-63-64A-66-67A-66A-64-656000
A-68A-67-68A-68A-68A-67A-68`A-68A-68A-67-686500
A-68A-74A-74-75A-72A-727000
7500
13000