تسمه های وی شکل شیاری

تسمه های چندشیاریvشکل با مارک CONTI برای سیستم محرکه استاندارد( که ۲ تا ۳ محرکه با یک پولی ثابت وجود دارد) و مارپیچی (که قطعات دریک صفحه قرار داشته و توسط یک تسمه به حرکت درمی آیند) درخودروهای شخصی و وسائط نقلیه تجاری، فوق العاده ایمن قابل اعتماد و موثر می باشد.در صورت نصب درمحرکه های مارپیچی با کشش اتوماتیک این تسمه نیازی به سفت کردن مجدد یا رگلاژ ندارد.

مثال :علامت مشخصه اندازه

تعداد دندانه ها=۶

Pk = علامت مقطع /فاصله دندانه ها ۵۶/۳ میلیمتر

 طول موثر(میلیمتر)=۱۹۸۰